Reklamačný poriadok

poskytovateľa služieb

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka

a zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplnatňovaní reklamácie na tovary a služby poskytované firmou Rotkiv spol. s.r.o., v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho. Osobným prevzatím tovaru zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním upraveného výrobku, výmenou výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Čl. II

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby dôsledku jeho opotrebenia, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru a to najmä:

  • množstevný a kvalitatívny rozdiel, znehodnotenie tovaru. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo znížením ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

  • zákazník spôsobil vadu tovaru sám,
  • zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí, sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, vrámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym používaním prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

Čl. III

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

Čl. IV

Plynutie záručnej doby

Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom. Práva a zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení  opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Čl. V

Vady odstraniteľné

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú bec za bezvadnú, ak to zákazníkovy nespôsobí závažné ťažkosti. Ak zákazník reklamuje výrobok kvôli vade do 6 mesiacov do zakúpenia, platí že vada existovala už v čase predaja, pokiaľ sa jedná o skryté vady, nezistiteľné pri preberaní tovaru.

Čl. VI

Vec predávaná so zľavou

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použítá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať. 

Čl. VII

Darček 

Na darček sa nevzťahuje záruka nakoľko z § 499, § 597 a § 619 OZ jednoznačne vyplýva, že zodpovednosť za vady veci prichádza do úvahy len pri odplatnom prevode veci (kúpe). Darovanie je úkonom bezoplatným, s nulovou cenou a preto sa za vady daru nezodpovedá. Darca je v zmysle § 629 OZ povinný len upozorniť kupujúceho na vady daru, o ktorých vopred vie.

Čl. VIII

Uplatnenie práva

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Subjekt určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a zákazníkom. Kupujúci je povinný reklamovať hociakú vadu následovným spôsobom - písomne, poštou alebo osobne na adrese firmy, alebo subjektu určeného na opravu. Iné ako písomné hlásenie reklamácií nie je prípustné.

Čl.IX

Povinnosti predávajúceho, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie

Predávajúci je povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil a je povinný tovar doručiť predávajúcemu na vlastné náklady.  Zákazník, ktorý uplaňuje nároky z vád, presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje. V písomnej reklamácií uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, email), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží zákazník daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, riadne a čitateľne vyplnený ,,Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezoplatne. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciích a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 22. októbra 2009. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohoto reklamačného poriadku bez predchadzajúceho upozornenia.

 

V Prešove 22.10.2009